Polityka Prywatności Carberry

Niniejsza Polityka witryny https://carberry.pl (dalej jako: „Polityka Prywatności”) określa i wyjaśnia zasady i cel przetwarzania przez Administratora danych, w tym danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej https://carberry.pl i powiązanych z nią stron internetowych (dalej: „Serwis”), innych rozwiązań, treści oraz funkcjonalności dostępnych poza stronami internetowymi Carberry i dotyczących usług Carberry, w tym profili internetowych Carberry w mediach społecznościowych.

A. Definicje

 1. Administrator (inaczej: „Carberry”) - Carberry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Skierniewickiej 10a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794091, NIP: 5223163724, REGON: 383846830, adres e-mail: carberry@carberry.pl, o kapitale zakładowym w wysokości 274 300 złotych;
 2. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. Partner - podmiot, z którym Administrator współpracuje przy świadczeniu usług;
 4. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 6. Serwis - strona internetowa Carberry.pl i powiązane z nią strony internetowe.

B. Dane osobowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu, jak również tych danych osobowych, które Administrator uzyskał dzięki innym rozwiązaniom, treściom oraz funkcjonalnościom dostępnym poza Serwisem i dotyczących usług Carberry, w tym profili internetowych Carberry w mediach społecznościowych.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Carberry sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, Warszawa 02-678, lub elektronicznie − na adres e-mail: carberry@carberry.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 (22) 602 23 01.
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Carberry sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, Warszawa 02-678 lub elektronicznie – na adres e-mail carberry@carberry.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 (22) 602 23 01.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Dane dostępowe

Na strony internetowe składające się na Serwis można wchodzić bez podawania danych osobowych.

W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie:

 • a. dokładny adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do strony internetowej w ramach Serwisu;
 • b. dokładny adres strony przeglądanej przez Użytkownika w ramach Serwisu;
 • c. nazwę systemu operacyjnego Użytkownika;
 • d. nazwę przeglądarki Użytkownika.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Nie pozwalają one na identyfikację Użytkownika.

dane osobowe pozostawione w Serwisie przez Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych niżej.

III. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych

 1. Twoje dane osobowe, podane Administratorowi przez Ciebie przetwarzane są w celach:
  • a. rejestracji w Serwisie oraz kontaktu w ramach Serwisu (tj. założenia konta w Serwisie zgodnie z Regulaminem) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z wykonaniem umowy objętej Regulaminem. Informujemy, że jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook lub konta w serwisie Google, gromadzimy imię i nazwisko w formie, w jakiej występują na koncie w serwisie Facebook lub Google oraz numer identyfikacyjny (Facebook lub Google). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności serwisu Facebook lub Google wyrazisz odpowiednią zgodę, Administrator może pozyskać i przetwarzać również inne informacje na Twój temat, w tym m. in. informacje dotyczące: płci, wieku, adresu e- mail lub numeru telefonu. Brak wyrażenia zgody na pozyskanie i przetwarzanie niektórych danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu) może uniemożliwić świadczenie usług przez Usługodawcę;
  • b. obsługi konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z wykonaniem umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • c. obsługi procesu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu związanym z obsługą takiej rezerwacji (świadczeniem usług drogą elektroniczną);
  • d. marketingu produktów lub usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  • e. kontaktu telefonicznego lub innego w ramach Serwisu na Twoją prośbę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  • f. udostępnienia Twoich danych osobowych Partnerom Administratora w celu obsługi procesu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz czynności w trakcie rezerwacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu związanym z wykonaniem umowy objętej Regulaminem (w takim przypadku Partner staje się administratorem Twoich danych);
  • g. udostępniania Twoich danych osobowych Partnerom Administratora w celach marketingowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody (w takim przypadku Partner staje się administratorem Twoich danych);
  • h. zarządzanie wnioskami/żądaniami osób, których dotyczą dane osobowe, w celu skorzystania z ich praw wynikających z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f) RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z RODO, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO;
  • i. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Tobą a Administratorem lub Partnerami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • j. przetwarzania informacji dotyczących geolokalizacji w związku z prezentacją oferty na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  • k. profilowania dla celów dostosowania oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  • l. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość rozpatrywania reklamacji;
  • m. analizowania sesji użytkowników na potrzeby identyfikowania błędów w działaniu Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość usprawniania działania Serwisu;
  • n. analizowania sesji użytkowników na potrzeby budowania profili zachowań Użytkowników, np. jakiego rodzaju produkty lub usługi Użytkownik przegląda w Serwisie - jeśli czyni tak użytkownik niezalogowany w Serwisie, profil budowany jest wyłącznie w oparciu o pliki cookies, natomiast jeśli następuje to w ramach korzystania z konta w Serwisie, informacje te łączone są z kontem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość usprawniania działania Serwisu;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do skontaktowania się z Tobą przez Administratora w celu rejestracji w Serwisie, zaś podanie dodatkowych danych może być konieczne celem korzystania z Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych, wszystkie rozmowy są nagrywane. Brak zgody na rejestrowanie rozmów telefonicznych lub poprzez chat skutkować będzie zakończeniem rozmowy, co może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania, w tym profilowania automatycznego. Profilowanie polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lub lokalizacji. Służy ono lepszemu dopasowaniu treści kierowanych do Ciebie, w tym do wyświetlania spersonalizowanych reklam, lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany. Profilowanie stosowane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji lub czynności, które odnoszą wobec Ciebie skutki prawne lub które wpływają na Ciebie w istotny sposób. Zawsze możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w ten sposób.

IV. Kategorie odbiorców danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, Partnerom, w tym dealerom – właścicielom pojazdów samochodowych, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, marketingowe, płatnicze oraz inne, konieczne dla prawidłowej działalności Administratora i świadczonych przez niego usług. Podstawę prawną dla przekazywania danych podmiotom świadczącym usługi stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 2. Twoje dane osobowe, mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 3. W razie, jeśli Twoje dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy:
  • a. są one przekazywane tylko do tych państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. O tym, które państwa Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, można dowiedzieć się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl
  • b. mogą one być przetwarzane na podstawie umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Umowy te zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje w Unii Europejskiej. O tym, jakiego rodzaju umowy zatwierdzane są przez Komisję Europejską, można dowiedzieć się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_pl
  • tj. konkretnie do podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dane osobowe mogą być takiemu podmiotowi przekazywane, jeśli został on objęty programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi.

   Lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list

   Informacja o porozumieniu EU-USA dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Administrator może przechowywać dane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

C. Wiadomości marketingowe

 1. Wiadomości marketingowe, w tym oferty lub newslettery, są wysyłane tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail lub telefon. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może być wycofana przez kliknięcie podanego w każdej wiadomości linku z rezygnacją lub w trakcie rozmowy telefonicznej lub kontaktując się z Administratorem na poniższy adres:
  • i. pisemnie – na adres Carberry sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, Warszawa 02-678 lub
  • ii. elektronicznie − na adres e-mail carberry@carberry.pl lub
  • iii. telefonicznie – pod numerem telefonu +48 (22) 602 23 01.
 2. Wiadomości marketingowe mogą być w szczególności wysyłane osobom (zawsze za ich zgodą), które udostępniły Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem portali społecznościowych, tj. w szczególności witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych ze stroną internetową https://www.facebook.com lub portalem społecznościowym Facebook (w tym wersje międzynarodowe i aplikacje/programy dla telefonów komórkowych), których zasady działania opublikowane zostały przez podmiot odpowiedzialny za te strony lub aplikacje, w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, w tym za pomocą Facebook Lead Ads, która ma za cel i służy marketingowi bezpośredniemu własnych produktów lub usług Administratora. W ramach Facebook Lead Ads, Użytkownik przekazuje Administratorowi tylko te dane osobowe, które są każdorazowo zawarte w formularzu Facebook Lead Ads, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

D. Cookies

 1. Administrator korzysta z plików cookies w ramach działalności Serwisu.
 2. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych zapisywane na komputerze lub w przeglądarce osoby korzystającej z Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików cookies Użytkownik może znaleźć m. in. pod następujacym linkiem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu cookies, zostaniesz o tym wyraźnie powiadomiony/a.
 4. Administrator wykorzystuje:
  • cookies sesyjne (transient cookies): czyli pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika każdorazowo do chwili zakończenia danej sesji przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki plike te są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
  • cookies trwałe (persistent cookies): czyli pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do chwili ich usunięcia – oznacza to, że w przeciwieństwie do cookies sesyjnych, zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia cookies trwałych.
 5. Administrator przetwarza lub może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkownika w następujących celach:
  • a. w przypadku funkcjonalnych cookies (cookies technicznie koniecznych dla prawidłowego korzystania z Serwisu) chodzi o przetwarzanie informacji w celu prawidłowego funkcjonowanie Serwisu, tj:
   • i. dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika;
   • ii. optymalizacji korzystania z Serwisu;
   • iii. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie;
   • iv. dostosowania wyglądu Serwisu, w tym rozmiaru czcionki, rozmieszczenia grafiki, etc.;
   • v. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego;
   • vi. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

   Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • b. w przypadku preferencyjnych cookies, statystycznych cookies (cookies używanych w celu ustalenia sposobu oraz preferencji korzystania z Serwisu przez Użytkownika) oraz marketingowych cookies (cookies stosowanych w celach zwracania się do Użytkownika z informacjami handlowymi) – Administrator korzysta z tych cookies w celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. W celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator korzysta z usług podmiotów współpracujących, które stosują cookies.

   Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą tego rodzaju cookies, czyni tak za zgodą Użytkownika, w którym to przypadku podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie dla celów preferencyjnych, statystycznych i marketingowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W odniesieniu do cookies preferencyjnych oraz statystycznych podstawę prawną stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ Administrator ma uzasadniony interes w tym, by Serwis działał w sposób sprawny i możliwie najbardziej wydajny oraz korzystny dla Użytkownika.

 6. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem, za pośrednictwem Serwisu, w następujących celach:
  • a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z www.youtube.com (Google Inc. z siedzibą w USA);
  • b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi:
   • i. Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA);
   • ii. Hotjar (Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie);
   • iii. MailChimp (Rocket Science Group LLC w USA);
  • c. wykorzystaniu funkcji serwisów społecznościowych w celach promocji Serwisu lub Carberry:
   • Facebook.com (Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
   • Instagram.com (Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  • d. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.
 7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub nawet całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.

E. ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ANALIZY INTERNETOWEJ

Administrator korzysta z zewnętrznych systemów analizy internetowej, które pozwalają mu w sposób zanonimizowany (tj. bez możliwości identyfikacji Użytkownika) ocenić funkcjonalność Serwisu. Administrator korzysta z następujących systemów analizy internetowej:

I. Google Analytics

System ten dostarczany jest przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). System wykorzystuje pliki cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.

Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .

II. Hotjar

System ten dostarczany jest przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). System ten:

 1. monitoruje i rejestruje zachowanie Użytkownika (bez możliwości jego identyfikacji) w Serwisie;
 2. rejestruje dane dotyczące zachowania Użytkownika (bez możliwości jego identyfikacji) w Serwisie, takie jak:
  • a. nawigacja,
  • b. przewijanie strony,
  • c. ruch kursora.
 3. Zbiera dane (bez możliwości identyfikacji Użytkownika) na temat:
  • lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik;
  • IP urządzenia;
  • rodzaju używanego Urządzenia;
  • rodzaju systemu operacyjnego;
  • przeglądarki.

  Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

  Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

III. Mailchimp

System ten jest dostarczany przez firmę Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. System ten pomaga:

 • a. organizować i analizować wysyłkę newsletterów (wiadomości e-mail);
 • b. gromadzić i analizować informacje dotyczące wysyłki wiadomości newsletterów, tj. m. in. to:
  • a. czy wiadomość wysłana do odbiorcy została otwarta i które linki w niej zawarte mogły zostać kliknięte;
  • b. czas pobierania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny.

  Wyżej wskazane informacje nie mogą być przypisane do danego odbiorcy (tj. nie pozwalają go zidentyfikować). Służą one wyłącznie do analizy statystycznej wysyłki newsletterów. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania wiadomości do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz poddać się analizie MailChimp, możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W każdej wiadomości newslettera zamieszczany jest odpowiedni link, dzięki któremu można wypisać się z newslettera. Ponadto, można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio z panelu sterowania kontem w Serwisie lub kontaktując się telefonicznie z Administratorem.

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia MailChimp znajduje się pod linkiem: https://mailchimp.com/legal/terms/

F. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś/aś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych niżej danych kontaktowych:
  • a. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres ul. Szturmowa 2a, Warszawa 02-678 lub elektronicznie − na adres e-mail carberry@carberry.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 (22) 602 23 01;
  • b. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres ul. Szturmowa 2a, Warszawa 02-678 lub elektronicznie – na adres e-mail carberry@carberry.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 (22) 602 23 01.
 6. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

G. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może zmienić niniejszą Politykę Prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

 1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
 2. potrzeba dopasowania treści Polityki Prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce Prywatności, które nie będą pogarszać dotychczasowych praw lub obowiązków Użytkownika;
 3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
 4. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce Prywatności.

W razie, jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany niniejszej Polityki Prywatności, winien zamknąć swoje konto w Serwisie, wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

H. ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ANALIZY INTERNETOWEJ

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności takiej strony także po przejściu na nią. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Prawem właściwym dla niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie.
 4. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: carberry@carberry.pl

Kontakt

Carberry sp. z o.o.ul. Szturmowa 2a02-678 Warszawacarberry@carberry.pltel: +48 22 103 31 01